علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت